ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางกุหลาบ เที่ยงภาษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2564,15:30  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS ผลงานดีเด่น สาขา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางกุหลาบ เที่ยงภาษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2564,15:28  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงืกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นื ป.๔-ป.๖
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาวรรณ ศรีรักษา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,13:57  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูของแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาวรรณ ศรีรักษา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,13:52  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาวรรณ ศรีรักษา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,13:50  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาวรรณ ศรีรักษา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,13:50  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาวรรณ ศรีรักษา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,13:28  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางนันทภรณ์ รอดเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2564,01:01  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายประวิทย์ รอดเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2564,00:54  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายประวิทย์ รอดเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2564,00:48  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..