กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรอุษา บุญช้าง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0845470268
อีเมล์ : onusa1138@gmail.com

นางสาวนิภาวรรณ ศรีรักษา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0862719673
อีเมล์ : dekza61@hotmail.com

นางสาวเกศสุดา มีแสง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0935839853
อีเมล์ : Khetsuda.k@gmail.com