กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอนุธิดา สาเหล็ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0856721416
อีเมล์ : soodsauyx-toom@hotmail.com

นางเครือวัลย์ ฆ้องส่งเสียง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0950731287
อีเมล์ : Kruawan.2014@hotmail.com