คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญ
 
                                        “มีวินัย  ใฝ่ศึกษา รู้หน้าที่  มีความสัตย์  ประหยัดและอดออม”                                                                                  


วิสัยทัศน์

     โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์   มีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น   ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
ก้าวทันเทคโนโลยี  มีทักษะในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและพอเพียง


ปรัชญา

    “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี.” ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุข