ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่  3  งาน 57  ตารางวา  อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์  ประมาณ 3  กิโลเมตร ห่างจาก   ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ   ประมาณ 5กิโลเมตร   ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   ประมาณ  60  กิโลเมตร   ห่างจากศาลากลางจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประมาณ 75  กิโลเมตร    
          โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์   เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลประสงค์ บ้านหนองจิก” ก่อตั้งโดย     นายเวียน จันทระ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ในสมัยนั้น ได้ชักชวนประชาชนในหมู่บ้าน  สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง     เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2482  มีนักเรียนครั้งแรก 26 คน  เป็นนักเรียนชาย 10 คน  นักเรียนหญิง 16 คน  มีนายวาศ  มากนุ้ย  เป็นครูใหญ่คนแรก  การเรียนการสอนดำเนินมาจนถึง พ.ศ. 2498  อาคารเรียนหลังแรกทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้  นายเวียน  จันทระ    ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลประสงค์ได้ชักชวนประชาชนช่วยกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นมาอีกหลังหนึ่ง  ตามแบบ ป.03 ของกระทรวงศึกษาธิการและได้เปิดใช้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2498  และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่   นายเวียน  จันทระ   ผู้ริเริ่มในการจัดตั้งโรงเรียนและเป็นผู้อุปการคุณมาโดยตลอด    จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ (รัฐจันทราษฎร์บำรุง)” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2501
          กิจการของโรงเรียนตั้งแต่เปิดทำการสอนดำเนินมาถึงปัจจุบัน   ได้เจริญก้าวหน้าด้วยดีมาเป็นลำดับ ในปีการศึกษา  2501  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายนอกเกณฑ์บังคับ (ป.5) เป็นโรงเรียนแรกของอำเภอท่าชนะ  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับมอบหมายให้จัดโครงการอาหารกลางวันของอำเภอท่าชนะเป็นโรงเรียนแรก  และโครงการดังกล่าวได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์   ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียน 165  คน  ครู  17 คน  นักการ 1 คน  พนักงานราชการ 1 คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน วิทยากรอิสลามศึกษา 1  คน    มีอาคารเรียน  4 หลัง   จำนวน 11 ห้องเรียน   โรงฝึกงาน 2 หลัง  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  ส้วม 3  หลัง  12 ที่นั่ง