เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                           เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
 
        บ้านเกาะมุกด์สถาบันอันสง่า                               แหล่งศึกษาอบรมบ่มนิสัย
        สร้างเยาวชนมีวิชาปัญญาไว                               ด้วยดวงใจของคุณครูผู้ประทาน
        กลางแมกไม้งามตาบรรยากาศ                            สวยสะอาดแลเด่นไกลแผ่ไพศาล
        ด้วยชุมชนมีส่วนร่วมช่วยเจือจาน                         จึงเป็นฐานสร้างบ้านเราให้ก้าวไกล
        มีวินัยใฝ่ศึกษารู้หน้าที่มีความสัตย์                       ประหยัดและอดออม เราเพียบพร้อมทั้งกายใจ
        คุณธรรมไทยพุทธมุสลิมเราน้อมนำ                     สันติธรรมพร้อมจริยา นำพาสุขสดใส
        สามัคคีน้อมความดีมีน้ำใจ                                  กีฬาไซร้มุ่งชิงชัยสร้างผลงาน
        เทคโนโลยีเราก้าวทันพัฒนา                              ภูมิปัญญาท้องถิ่นเราร่วมสืบสาน
        ความพอเพียงรักษาไว้ให้ยืนนาน                        ปวงชนลือขานนิรันดร์กาลลูกฟ้าชมพู
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.91 MB