กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเมธิกา ทองมีเพชร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0824316048
อีเมล์ : Matika0463@gmail.com