คณะผู้บริหาร

นายสุริยา สุขคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0937108883
อีเมล์ : kruson.suriya@gmail.com

นางนันทภรณ์ รอดเกิด
หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0819681605

นายประวิทย์ รอดเกิด
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0810894668
อีเมล์ : Pravit 56 @ hotmail.co.th

นางสุมาลี ดุลยรัตนานนท์
หัวหน้ากลุ่มการบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0878883979
อีเมล์ : SUMALEE_1909@hotmail.com

นางสาวอรอุษา บุญช้าง
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0845470268
อีเมล์ : onusa1138@gmail.com

นางอนุธิดา สาเหล็ม
หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 085-6721416
อีเมล์ : soodsauxy-toom@hotmail.com

นางสาวนิภาวรรณ ศรีรักษา
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0862719673
อีเมล์ : dekza61@hotmail.com

นางสาวปวีนา เพชรน้อย
หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0810842424
อีเมล์ : pavena@surat2.go.th

นางวิลัยวรรณ หอมหยก
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0980945129
อีเมล์ : vilaiwan020916@gmail.com