กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประวิทย์ รอดเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0810894668
อีเมล์ : Pravit 56 @ hotmail.co.th

นางสาวปวีนา เพชรน้อย
ครู
เบอร์โทร : 0810842424
อีเมล์ : Paveenapet@gmail.com

นางสาวเบญจนุช เทพนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0808807049
อีเมล์ : benFB2009@gmail.com