ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1 อนุบาล 1 - - -
2 อนุบาล 2 2 4 6
3 อนุบาล 3 1 4 5
รวมจำนวนนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล
3 7 10
4 ป. 1 11 7 18
5 ป. 2 9 13 22
6 ป. 3 9 7 16
7 ป. 4 6 5 11
8 ป. 5 16 9 25
9 ป. 6 6 11 17
รวมจำนวนนักเรียน
ระดับชั้นประถม
57 52 109
10 ม.1 8 9 17
11 ม.2 8 6 14
12 ม.3 12 6 18
รวมจำนวนนักเรียน
ระดับชั้นประถม
28 21 47
รวมทั้งหมด 88 81 169
ข้อมูล Update วันที่ 19 ตุลาคม 2564