ผลงานโรงเรียน
รางวัลสิงห์ทอง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโล่รางวัลพระสัญจกร ญสส.ประดิษฐานประจำโล่รางวัล สิงห์ทอง นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9  ประธานพิธีขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายสุริยา สุขคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎ์ธานี เขต 2 ได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง สาขา ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2563
โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินตามรอยยุคลบาทครั้งที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นางอนุธิดา สาเหล็ม ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎธานีเขต 2 ได้รับคัดเลือกรางวัล บัวทอง บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2563 สาขาครูดีเด่น ให้ไว้ณ วันอาทิตย์ที 29 พฤศจิกายน 2563 
การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่สถาบันการศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่สถาบันการศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สังกัด โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผ่านมาตรฐาน รับรองโดย นายสุริยา สุขคง มอบให้ ณ วันที่ 24/06/2020
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมศึกษา- มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
รางวัลวชิรนุสรณ์ ปูชนียบุคคล ตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563
บุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องแห่งสังคมไทย ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้ เพื่อแสดงว่า นายสุริยา สุขคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับคัดเลือก รางวัลวชิรนุสรณ์ ปูชนียบุคคล ตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2563 สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาบริหารการศึกษาดีเด่น ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โครงการ TFE ( teams for education ) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ เป็นโรงเรียนเครื่อข่าย เข้าร่วมโครงการ TFE ( teams for education ) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
ผู้บริหารนักพัฒนาดีเด่น
สมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ขอมอบประกาศเกียรติคุณแด่ นายสุริยา สุขคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ผู้บริหารนักพัฒนาดีเด่น ให้ไว้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพไชยา กับ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพไชยา กับ โรงเรียนเกาะมุกด์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การลงนามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วเห็นว่า ถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี