พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล                 
 2. ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร และ กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาและยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และรักความเป็นไทย  ภายใต้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ วิถีประชาธิปไตย
 4. ปรับปรุง  พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่   จัดแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. จัดหา และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอ  และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. ปรับปรุง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ทันสมัย และ มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการ และ การจัด การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง และ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามมาตรฐานการศึกษา
 8. ปรับปรุง  การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา  ด้านการเรียนการสอน   ด้านคุณภาพผู้เรียน  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ให้มีประสิทธิภาพ และ ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา


 

เป้าประสงค์
 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา   
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรอย่างครบถ้วน  หลักสูตรมีความทันสมัย  และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  จุดเน้น / ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน
 3. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างหลากหลาย และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 4. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย ภายใต้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีประชาธิปไตย  ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
 6. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 7. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ทันสมัยและพร้อมต่อการนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา