ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มิ.ย. 64 ถึง 25 มิ.ย. 64 การแสดงดนตรีบ้านเกาะมุกด์
โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กลุ่มสาระศิลปะ