กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชรีย์ จีระเจริญพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0810870847
อีเมล์ : Nuchareech@hotmail.com