หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓


โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์
 • ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม
 • หน้าที่พลเมือง 
 • เศรษฐศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 
๔๐
 
 
๘๐
 
๔๐
 
 
๔๐
 
๔๐
 
 
๔๐
 
๔๐
 
 
๘๐
 
๔๐
 
 
๘๐
 
๔๐
 
 
๘๐
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
 • รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
           
พระพุทธศาสนา / อิสลามศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
หน้าที่พลเมือง * (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐)
ภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐  
คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
              รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ­­๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 • กิจกรรมแนะแนว
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
 • กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด
 • ชมรม  / ชุมนุม
 
๔๐
๔๐
 
๔๐
๔๐
 
๔๐
๔๐
 
๔๐
๔๐
 
๔๐
๔๐
 
๔๐
๔๐
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ * (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รวมเวลาเรียน ๑,๑๖๐ ชั่วโมง ๑,๐๘๐ ชั่วโมง
 
 หมายเหตุ  
    ๑. วิชาหน้าที่หน้าที่พลเมือง * จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม แต่จัดการเรียนการสอนให้บูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียน ดำเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน
    ๒. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ *  โรงเรียนไม่ได้จัดแบ่งเวลาเรียนแยกออกเป็นการเฉพาะ  แต่จัดให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ / หรือ กิจกรรมชุมนุมต่างๆ และ / หรือ บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในบางกลุ่มสาระและ / หรือ จัดกิจกรรมในลักษณะโครงการ โครงงาน และ / หรือร่วมจัดกับองค์กรอื่น โดยใช้เวลาทั้งใน และ นอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม 
_______________________________________________________________________________________________________

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ยน (ม.๑ - ม.๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม. ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐      
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐      
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาศาสตร์
 • การออกแบบและเทคโนโลยี
 • วิทยาการคำนวณ
 
๑๒๐
๒๐
๒๐
 
๑๒๐
๒๐
๒๐
 
๑๒๐
๒๐
๒๐
     
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 
๔๐
๑๒๐
 
๔๐
๑๒๐
 
๔๐
๑๒๐
     
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐      
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐      
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐      
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐      
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐      
 • รายวิชาเพิ่มเติม
 • พระพุทธศาสนา / อิสลามศึกษา
 • หน้าที่พลเมือง *
 • คอมพิวเตอร์
 • การงานอาชีพ
 
๘๐
(๔๐)
๔๐
๘๐
 
๘๐
(๔๐)
๔๐
๘๐
 
๘๐
(๔๐)
๔๐
๘๐
     
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐      
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 • กิจกรรมแนะแนว
๔๐ ๔๐ ๔๐      
 • กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด
 • ชมรม  / ชุมนุม
 
๔๐
๔๐
 
๔๐
๔๐
 
๔๐
๔๐
     
 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ *
(๑๕) (๑๕) (๑๕)      
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐      
รวมเวลาเรียน ,๒๐ ชั่วโมง  
 
หมายเหตุ  
    ๑. วิชาหน้าที่หน้าที่พลเมือง * จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม แต่จัดการเรียนการสอนให้บูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียน ดำเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน
    ๒. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ *  โรงเรียนไม่ได้จัดแบ่งเวลาเรียนแยกออกเป็นการเฉพาะ  แต่จัดให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ / หรือ กิจกรรมชุมนุมต่างๆ และ / หรือ บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในบางกลุ่มสาระและ / หรือ จัดกิจกรรมในลักษณะโครงการ โครงงาน และ / หรือร่วมจัดกับองค์กรอื่น โดยใช้เวลาทั้งใน และ นอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม