อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ประหยัด  พอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิถีชีวิตมุสลิม