ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ CCT 1_2564 สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 48181
ปฏิทิน CCT 1_2564 สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 48137
เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับสถานการณ์ Covid-19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.26 KB 48147
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับสถานการณ์ Covid-19 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 511.87 KB 48409
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับสถานการณ์ Covid-19 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.71 KB 48126
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับสถานการณ์ Covid-19 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.76 KB 48396
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับสถานการณ์ Covid-19 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48458
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับสถานการณ์ Covid-19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48077
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับสถานการณ์ Covid-19 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 551.18 KB 48311
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับสถานการณ์ Covid-19 กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.59 KB 48352
เอกสารกลุ่มงานแผนและนโยบาย
คำสั่งมอบหมายงานประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.21 KB 47384
ข้อมูลนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 9
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 44152
อื่นๆ
แนวทางการขับเคลื่อน ITA Online สถานศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 5815
ITA 2021 Handbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.73 KB 44125
คู่มือสำหรับสถานศึกษา ITA ONLINE ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 44127